Курсът е свързан със спецификите в методическата работа при обучение на български ученици от ромски и турски произход, които в своята речева практика доминиращо използват майчиния език.