Курсът е предназначен за студентите от 4 курс, спец. Информатика във ФМИ.

Целта на курса е да запознае на студентите с основните понятия, методи и средства в компютърната лингвистика, с проблемите и предизвикателствата при компютърното моделиране на естествен език. Разглеждат се различни подходи и алгоритми за автоматична обработка на текст на естествен език. Основни теми на курса са: Регулярни изрази и автомати; Компютърна морфология; Автоматично откриване и коригиране на правописни грешки; Статистически модели в лингвистиката; Маркиране на частите на речта; Контекстно-свободни граматики; Унификационни граматики; Синтактични анализатори; Компютърна лексикална семантика и др. Разглеждат се съвременни приложения в областта.