Целта на курса е да представи на обучаваните функционалните възможности за създаване на е-тестове в среда за е-обучение Moodle. Основните теми в курса са:

  • Структура и съдържание на тест
  • Създаване, настройки и оценяване на тест
  • Типове тестови единици
  • Изграждане на банка от тестови единици
  • Импорт и експорт  на тестови единици