Разработените тестове по дисциплината „Екологична химия и опазване на околната среда“ имат за цел да спомогнат за подготовката и самоконтрола на студентите. Използваната програмна система дава възможност за дистанционен контакт и контрол на студентите от техните преподаватели по дисциплината и постепенно преминаване към дистанционна форма на обучение и изпит. Разработените тестове също могат да се използват за предварителна самоподготовка и контрол във връзка с провеждането на практическите занятия със студентите.

  • Лабораторните упражнения по дисциплината "Химия на лекарствените вещества" са построени в последователност на лекционния материал с цел подпомагане на неговото усвояване. Те обхващат синтез, изолиране и идентификация на лекарствени вещества. В практическите упражнения студентите придобиват практически умения и навици за работа в химична лаборатория. След завършване на курса студентите ще могат самостоятелно да синтезират, изолират и идентифицират химични съединения с биологична активност.

  Целта на курса по Органична химия е да даде познания за основните класове органични съединения, за тяхната реакционна способност и възможности за получаване.

  Лабораторните упражнения по дисциплината имат за цел изграждането на навици за творческо приложение на знанията и умения за лабораторна работа в областта на органичната химия.

Курсът е част от дисциплината Основи на химията и е предназначен за студенти от специалност Инженерна физика.

orgchem

Целта на курса по аналитична химия - І част е студентите да се запознаят с теоретичните основи, задачите, обектите и методите на класическия химичен анализ. Студентите ще придобият теоретични познания относно контролираното въздействие върху равновесни системи и ще могат да изчисляват равновесни концентрации в идеални и реални системи, както и да оценяват и коригират приноса на пречещи компоненти от матрицата на пробата върху основния химичен процес, на който се основава анализа. В лекционния курс са разгледани четири типа равновесия в разтвор за киселинно-основни, комплексообразувателни, окислително–редукционни и утаечни реакции.  Придобитите знания ще позволят на обучаемите да оказват контролирано въздействие върху степента и посоката на химичните взаимодействия, използвани в класическите методи за  качествен и количествен химичен анализ. Получените знания са необходимата основа за усвояване на материала по Аналитична химия ІІ част, Инструментални методи за анализ – I и ІІ част, Метрология и статистика в химията и останалите химични дисциплини.

Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите за основните природни и биологично-активни органични съединения. В курса се разглеждат основните типове съединения в живите организми: аминокиселини, протеини, ензими, полизахариди, липиди, нуклеинови киселини, витамини. Обърнато е внимание на химичните свойства на изучаваните съединения както и на методи за техния синтез.

Курсът по Химия на наркотичните вещества включва задълбочено разглеждане на теоретичните основи, както и новите насоки и методи в структурата, стереохимията и анализа на наркотични вещества. Особено внимание се обръща на връзката между структура и биологична активност, фармакокинетиката и фармакодинамиката на различните групи наркотични вещества.метадон

   Курсът по Химия на ЛВ включва задълбочено разглеждане на теоретичните основи, както и новите насоки и методи в синтеза на лекарствени вещества. Особено внимание се обръща на връзката между структура и биологична активност при дизайна на нови лекарства и други биологично-активни вещества.

   Основно място е отделено на принципите и подходите при синтеза и приложението на различни съединения, използвани като лекарствени вещества. В курса се разглежда и механизма на лекарствено действие, както и принципите на фармакокинетиката и фармакодинамиката.

   Упражненията имат за цел да дадат знания и опит за решаване на практически въпроси от синтеза и частично анализа на различни групи лекарствени вещества. За целта студентите изучават различните методи за синтез на лекарствените вещества по групи.