Категории курсове


Налични курсове

Учебните ресурси предоставят възможност за запознаване на студентите:

- със спецификата на поведението на деца с Генерализирани разстройства на развитието,

- диагностични критерии, позовани по международни класификатори,

- и диференциална диагностика със сходни състояния.

Електронният курс "Реферат по литературен източник" е част от практическата подготовка на студентите от магистърска програма "Образователен мениджмънт" и е свързан с усъвършенстването на уменията на студентите за изпълнението на тази специфична репродуктивна текстообработваща дейност. С приключването на курса студентите ще познават основните структурни компоненти на реферата, ще различават видовете реферативни текстове и изискванията към тях, правилно ще цитират и ще изготвят библиография.

В учебния курс се разглеждат основни въпроси свързани с организирането и функционирането на училищната организация. Включени са теми свързани с проблеми като: същност на образователната политика и законодателство; административни органи и служби в образованието основни административни документи и материали в дейността на училището. Така чрез курса студентите ще се запознаят не само с определени теории и възгледи за управление в организационната идеология на сферата на образованието, но и с конкретни данни, факти, нормативни документи свързани с устройството и функционирането на административните училищни органи и служби. С всичко това предложения курс ще допренесе за по-добрата цялостна професионална психолого-педагогическа подготовка на обучаемите.

Тематиката е свързана с теоретичните постановки и практическите постижения в областта на връзките с обществеността в образованието и запознава студентите със спецификата на връзките с обществеността в образованието, с технологичния процес на тяхното управление, със същността на организационния имидж и със средствата за неговото формиране.

Курсът запознава студентите със същността на организацията, подходите към нея, училището като организация, ефективността на организацията и подходите към установяването   й,   организационното   устройство, съществуващите образователни и организационни модели, организационната диагностика и усъвършенстването на организацията.

Последна редакция: 15.12.2015

Лекционният курс по училищна педагогика представя основните знания по следните теми: възникване и развитие на училищната педагогика, теория на образованието, теория на възпитанието и теория на обучението.

Ресурсът “Социални умения” съдържа информация за съдържанието и структурата на две основни социални умения: умението за работа в екип и умението за организация на времето. Включени са основни текстове за същността на рабоата в екип и организацията на времето и самооценъчни въпросници за измеренията на тези умения в личностен план.

Курсът е базисен за професионалната подготовка на бъдещите педагози. Основните цели, които се преследват чрез обучението по него са: 

  • информираност и познания в областта на възпитанието и обучението;
  • формиране на способности за обяснение на педагогическите явления;
  • намиране на връзки, зависимости и осъществяване на стратегии и планиране в областта на педагогиката;
  • оценяване и творчески подход към различните аспекти на възпитанието и обучението в училищната институция.

Този курс е съобразен със съвременното изискване за прилагане на интерактивно обучение "лице в лице" в училищната институция. Той е предназначен да разкрие същността и спецификата на този тип обучение, неговия произход, както и многообразието от интерактивни методи и технологии, а също и възможностите за оценяване на резултатите от интерактивното обучение. 

Настоящият е-курс е предназначен да разкрие спецификата на философията на образованието като интегративна наука, в която събитията "възпитание", "обучение" и "образование" са изследвани чрез философски методи. Съдържанието на курса включва систематизирана информация за предмета, структурата и функциите на философията на образованието; общи подходи в науката; събития, референти, конструкти в науките за образование; парадигми на образованието и обучението; подходи към образованието; закони на възпитанието, обучението и образованието; разновидности на философията на образованието в отношение към тяхната епистемологична, онтологична и аксиологична проблематика. 

Този курс разглежда съдържанието и измеренията на конфликтите и агресията във взаимоотношенията в училище. Основава се на съвременни теории за обяснение на конфликтното и агресивното поведение. Предназначен е да представи същността на конфликтите и агресията, възрастовите особености в агресивните прояви и спецификата в мотивацията на тези явления в училищните взаимодействия. Курсът разкрива различни подходи и стратегии за разрешаване на конфликтите, преодоляване и превенция на агресивните прояви.

   Психологията е научна област, положена в основите на професионалната култура на педагога. В лекционния курс са разгледани основните знания, организирани около традиционната структура на общата психология, както и някои теми от прихологията на развитието и на обучението. Разгледани са възможностите за технологично приложение на психологическите знания в широката образователна практика.

     

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като продължи с въвеждането на  важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Курсът цели да запознае обучаемите с основните понятия и положения в специалното образование; понятието специални образователни потребности (СОП) и категориите СОП; проблемите при възприемане на информация от лица със СОП и алтернативи за осигуряване на достъпност. Разгледани са стандартите и принципите за създаване на достъпни Интернет страници, както и инструменти за валидация на достъпността и специализирани средства и инструменти за достъпност.

Студентите се запознават с основните положения на приобщаващото и интегрирано образование, понятията обучителни трудности, дислексия, дисграфия и дискалкулия. Подробно се запознават с особеностите на деца и възрастни с обучителни трудности (дислексия, дисграфия и дискалкулия). Основно се набляга на запознаване с основните функции на информационните технологии използвани като асистиращи при деца и възрастни с обучителни трудности, като приложения за преобразуване на текст в реч, обучителни игри, приложения за съставяне на планове и графици и др. Практическите занятия включват разглеждане на примерни достъпни Интернет сайтове и запознаване с интерфейса на два софтуерни продукта за създаване на тестови и дидактически материали полезни за деца и възрастни с обучителни трудности HotPotatoes и Quandary.

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като продължи с въвеждането на  важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Курсът "Английски език за напреднали B2-C1" е предназначен за студенти с инженерно направление на обучение и с ниво на англисйки език, минимум B2. С помощта на този курс, студентите ще имат възможността да се запознаят и припомнят текстове и термини, полезни за тяхнота професионална насоченост и практика, ще се научат да трансформират необходимите терминологични знания от български/английски език и на български/английски език. Това ще спомогне за плавното преминаване на речта от единия на другия език, за по-гладкото изразяване в устната и писмената реч, както и ще услесни бъдещото обучение при работа със специализирана литература.

Курсът е част от професионалната подготовка на студентите от специалностите "Физика и математика", "Химия и физика" и "Биология и физика", която дава педагогическа правоспособност. Съдържанието на тази дисциплина се определя от науката физика, теорията на познанието и дидактиката.

Целта на курса е да подготви студентите, бъдещи учител по физика с теоретичните основи на обучението по физика в средното училище и с методиката на преподаване на отделни раздели и теми от училищния курс по физика.

Английски език за начинаещи част 2 е продължение на вече положените знания в първата част. Целта на курса е да развие и надгради уменията по английски език за писане, слушане, усвояване и практически на граматичните правила. В курсът са включени теория, както и практически упражнения, които ще спомогнат за лесното придобиване на знания по английски език.

Курсът по Генетика е предназначен за бакалаври и е задължителен. Той има за цел да даде подробни познания относно основните принципи на наследствеността и изменчивостта, както и механизмите, осигуряващи запазването и предаването на наследствената информация. Обърнато е внимание на основните раздели на генетиката – хибридологчен анализ; цитогенетика; генетика на пола, мутационна генетика; молекулярна генетика, популационна генетика, селекционна генетика. Специално се акцентува и на основни проблеми от генетиката на човека. Темите са съобразени със спецификата на педагогическата професионална реализация на студентите от тази специалност.

    Основната цел на обучението в този курс е формиране у студентите на следните умения и навици за лабораторно-експериментална работа в средното училище: овладяване на съвременни и класически лабораторни методи за измерване на физични величини; овладяване на съвременни и класически методи за демонстриране на основните физични явления и закони; планиране на експериментална работа; систематизиране, обработка и анализ на данните от експерименталната работа; анализ на възможните грешки и вземане мерки за намаляването им.

    Специално внимание се обръща на въпросите на: използване на класически и модерни ТСО в експеримента по физика; оборудване и организиране на кабинета по физика и съставяне план за дейността му; самостоятелно конструиране на демонстрационни и лабораторни опитни постановки; решаване на експериментални задачи. Обучението на студентите се провежда в две специализирани лаборатории, обхващащи системата на училищния физичен експеримент съответно в средния и горния курс на обучение.

Курсът „Английски език за начинаещи" е предназначен за студенти с основни знания по английски език. Целта му е да доразвие и обогати вече съществуващите умения, като се въведат важни граматични правила и лексика. С помощта на лексикални, граматични и видео упражнения ще се акцентира върху развиването на уменията за писане, четене, граматика и говорене.

Дисциплината запознава студентите с рефлексивната проблематика в психологически и в педагогически аспект. Целта е да се създадат условия за активизиране на различни типове рефлексия в проблемни ситуации, свързани с обучението по природни науки (преподаване, ръководство и управление, учене). Очаква се като резултат студентите да са по-мотивирани за професионална дейност като учители и да са подготвени за осъществяване на рефлексивна педагогическа практика.

Предназначението на курса е задълбочи знанията на студентите, бъдещи учители по физика за целите на обучението по физика в рамките на конструктивисткия подход. Поставя се акцент върху развитието на процесуални умения. Представени и изследвани са важни и специфични стратегии на преподаването, които стимулират когнитивното, комуникативно и социално раз­витие на студентите. Разглеждат се въпроси, свързани с научната грамотност, конструк­тивист­кия подход, научните процесуални умения и различни стратегии за тяхното формиране. В процеса на обучение студентите могат да създадат собствени учебни ресурси и така да стимулират активното учене.

Учебната дисциплина цели да даде на студентите необходимите научни знания,  умения и компетенции необходими за същността и основните измерения на приобщаващото образование. В дисциплината са разгледани основни проблеми  с приобщаващото образование на ученици със специални образователни потребности включени в общообразователната среда; добри практики в осъществяване на приобщаващото образование по отношение на различни групи ученици със специални образователни потребности улесняващи обучението; сътрудничество между училището и семейството; училищни политики за за реализиране на приобщаващото образование.

Обучението по дисциплината „Методика на обучението по математика в началния етап на СОУ” има следните цели: запознаване на студентите с основните логически и дидактически проблеми на обучението по математика; усвояване на общи и специфични за обучението по математика принципи, подходи, методи, форми и средства за обучение; запознаване на студентите с мястото, значението и съдържанието на темите от училищния курс по математика в 1. – 4. клас и с различни варианти на тяхното изучаване; усвояване от студентите на дидактико-методически технологии за преподаване на учебния материал по математика в началния етап на основната образователна степен; формиране у студентите на професионални умения на равнище планиране, реализиране и контрол; наблюдения, анализ, подготовка, реализация и самооценка на уроци по математика.
Обучението по дисциплината „Стратегии за приложение на методите за решаване на задачи по математика“ има следните цели: запознаване на студентите с теоретичните основи на методите за решаване на задачи в обучението по математика; запознаване със същността, логическите схеми и технологичните интерпретации на методите за решаване на задачи; овладяване приложенията на методите за решаване на математически и практически задачи.

Курсът е свързан със спецификите в методическата работа при обучение на български ученици от ромски и турски произход, които в своята речева практика доминиращо използват майчиния език. 

Курсът по увод в литературната теория има за цел да даде на студентите базовата литературнотеоретична подготовка. Тя включва запознаване с етапите на развитие и основните раздели на литературната наука. Същностните знания са съсредоточени върху възловите литературоведски категории понятия, необходими на студентите при овладяване на материала по конкретните литературноисторически дисциплини, застъпени в учебните планове. Логиката на курса се разгръща в няколко раздела, обхващащи в последователност знания за същността и строежа на литературната творба, за родовото и жанровото деление на литературата и историколитературната типология.

Успешно завършилите обучението по дисциплината „Увод в литературната теория” ще придобият основополагащата литературоведска „грамотност” и ще са запознати с етапите на развитие и основните раздели на литературната наука; ще са усвоили базовите литературнотеоретични понятия и категории; ще са формирали умения за анализ и интерпретация на художествени текстове и културни феномени.

Примерни уроци,програма по МОЛ,план на урок по литература във връзка с проекта Пловдивски електронен университет.

В съдържателно отношение курсът по Археография запознава студентите с общата теория на Археографията, историята и съвременната организация на публикаторската дейност, включително и на архивните институции, ориентирана към формирането на изворовата база (печатна или в електронен формат) на историческата наука. Особено внимание се обръща на утвърдените регламенти относно работата по подготовката и оформянето на различните по тип и вид документални публикации (печатни, фототипни и в електронен формат), които по своя гносеологичен статус са едновременно част от изворовата база и от специализираната историческа книжнина.

Учебната програма е построена модулно и съдържа определени образователни компоненти и учебни единици, изградени на базата на дефинираните учебни резултати. Именно те са в основата както на избора на учебното съдържание, така и на начина, времето и мястото на преподаване и учене.


Уни­вер­си­тет­с­ка­та учеб­на дис­цип­ли­на Ар­хи­вис­ти­ка за­поз­нава сту­ден­ти­те с по­ява­та и еволюцията на до­ку­мен­ти­те, ка­то сред­с­т­во за уп­рав­ле­ние, основни ин­фор­ма­ци­он­ни из­точ­ни­ци и обект на архивиране. Също така се проследява генезиса, институционализарането и съвременната организация на националните исторически архиви, които  оси­гу­ря­ват формирането, опазването и из­пол­з­ва­не­то на публичния архивен ресурс в сфе­ра­та на уп­рав­ле­ни­ето, на­ука­та и кул­ту­ра­та. На то­зи фон се раз­г­леж­дат ос­нов­ни­те ета­пи в историята и развитието на бъл­гар­с­ките архиви. Изяс­ня­ват се за­ко­но­да­тел­ни­те ос­но­ва­ния и из­точ­ни­ци­те за фор­ми­ра­не на Националния ар­хи­вен фонд (НАФ) на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия; по­соч­ват се прин­ци­пи­те за не­го­во­то раз­п­ре­де­ле­ние по съ­щес­т­ву­ва­ща­та мреж­а от ар­хив­ни уч­реж­де­ния; пред­с­та­вя се, ма­кар и най-об­що, до­ку­мен­тал­ни­ят със­тав на от­дел­ни­те ар­хи­ви; ха­рак­те­ри­зи­рат се ос­нов­ни­те фун­к­ции на ар­хив­ни­те уч­реж­де­ния.

Представя се също ин­фор­ма­ци­он­на­та сис­те­ма на държавните ни ар­хи­ви и осо­бе­нос­ти­те на раз­лич­ни­те ар­хив­ни спра­воч­ни­ци - пъ­те­во­ди­те­ли, опи­си, ка­та­ло­зи, прег­ле­ди и др. Де­мон­с­т­ри­рат се ин­фор­ма­ци­он­ни­те им въз­мож­нос­ти в тра­ди­ци­онен и ав­то­ма­ти­зи­ран ре­жим при издирване на ар­хив­ни до­ку­мен­ти - по кон­к­рет­ни те­ми, въп­ро­си и др.

Чрез пред­ви­де­ни­те се­ми­нар­ни уп­раж­не­ния сту­ден­ти­те при­до­би­ват не­об­хо­ди­ми­те им поз­на­ния и прак­ти­чес­ки уме­ния за из­дир­ва­не­то и из­пол­з­ва­не­то на ар­хив­ни­те до­ку­мен­ти ка­то ис­то­ри­чес­ки из­во­ри.

Идеята на курса е да надгради усвоеното по методи на теренното изследване като теоретизира с подготвянето на изследването и демонстрира какво се случва след събирането на теренната информация. По този начин чрез занаята на изследване се дава възможност на студентите да очертаят мястото на етнологията и социалната антропология сред останалите социални и хуманитарни дисциплини. Целите на курса са да помогне на студентите да: анализират теренна информация; сравняват, отчитайки контекста; идентифицират теоретични перспективи, и представят аргументирано антроположки тези. Ядро са сравненията в контекст и използването на случаи. Основна тема е диалогът на „антроположкия” (конструктивисткия) с „научния” (позитивисткия) подход. Смисълът от "теорията" се вижда само във възможността за нейното приложение. В тази връзка, независимо от наименованието си, курсът е с практическа насоченост.

Завършилите курса ще знаят основните видове анализ на качествени данни и ще могат да: изразяват собствената си позиция по антроположки проблеми и представят свои тези чрез езика на антропологията.

Курсът критически рефлектира върху основните понятия "социално неравенство" и "социална стратификация". Дискурсът за "социалното неравенство" се разглежда като специфична форма на обективиране (удвояване) на съществуващите социални различия, а оттук, доколкото бива седиментиран в конкретни теоретични модели, и за тяхното легитимиране и възпроизвеждане. Тази понятийна рамка предполага, от една страна, преглед на основни теории за социалното неравенство и стратификация, а от друга - проблематизиране на конкретни форми на социалното разслояване. В тази връзка курсът ще постави акцент върху социалните страдания, възникнали като резултат от новите форми на неравенства (дигиталните разделения и стратификации; тези, свързани с възхода на генетиката и биотехнологиите, на екологичния расизъм и "ендоколониализъм" и т. н.), които пораждат и новите форми на социална неравноценност през 21 век.

Интеркултурната комуникация е учебна дисциплина, която се изучава само от студентите избрали модул „Експерт“ след първите две години на своето обучение. Дисциплината залага в много голяма степен на знанията и уменията, които студентите са придобили в предходните години на базово обучение по етнология и антропология. Централни понятия, на които интеркултурната комуникация като учебна дисциплина се опира са култура (в широкия смисъл на думата), културен релативизъм, емическа и етическа гледна точка, смяна на перспективата, етноцентризъм и пр. От голямо значение за и знанията придобити в дисциплините Етнолингвистика и Стереотипи и предразсъдъци, с които ИКК има пресичащи се проблемни полета. Дисциплината залага най-вече на формирането на нагласи за освободено от стереотипи и оценки междукултурно общуване.

В курса са представени основните теоретични идеи за рефлексията и общ модел на тяхното приложение в широката обществена практика / образование, управление и др./.

Курсът има за цел да запознае студентите със структурата и съдържанието на специалната психология. Изясняват се общите принципи и задачи, както и теоретико-методологичната база на специалната психология /психология на лицата с увреждания/.

Специално внимание се отделя на водещите теоретични концепции, изясняващи механизмите и закономерностите на развитието на лицата с увредания. Прецизират се релациите увреждания - специални потребности - специални образователни потребности - специални социални потребности.

Сред основните задачи на курса са запознаване на студентите с:

- основните раздели на специалната психология: психология на лица с умствена изостаналост, с интелектуални увреждания, с генерализирани разстройства на развитиета, със зрителни затруднения, със слухови увреди, с обучителни трудности, с нарушения в емоционалното развитие;

- базисни аспекти на диференциалната диагностика при отделните категории лица с увреждания и със специални потребности;

- проблемите на формиране на персоналната идентичност и социалната компетентност на лицата с увреждания.

Курсът „Социална компетентност“ представя основни теми като:

-   проблемната област на социалната компетентност,

-  пространството на социалната компетентност през призмата на  видове компетенции и компетентности, които са в основата на формиране на персоналната идентичност,

-  формиране на компетентността,

-  взаимовръзката на социалната компетентност и социалните умения,

-  структура и прототипи на социалната компетентност, 

-  прилики, разлики и антагонизъм на социалната компетентност и социалната интелигентност,

Социалната компетентност е дискутируема проблематика в много научни и практико-приложни пространства. Значимостта на ефективните социални интеракции  е базисна за житейските, образователните и професионалните модели на поведение.

Курсът има за цел изучаване на теорията на привързаността и възможностите за приложението й в образователната среда. Студентите ще се запознаят с основни положения и понятия в теорията на привързаността, с процедури и методи за диагностика на привързаността и с основни нарушения на емоционалното привързване.

   Курсът по "Социална психология" има за цел да запознае студентите с предмета на тази наука и да предостави базисна информация по основните области, в които работят социалните психолози. Обхванати са теми, свързани със социално-психологичните методи за изследване на проблемите, някои аспекти на убеждаващата комуникация, междуличностното познание и изграждането на трайни междуличностни отношения. Внимание е обърнато и на проблемите на междугруповите и интеркултурните феномени, стереотипното мислене и поведение, предразсъдъците и дискриминацията; агресивното поведение и просоциалното поведение. Включена е информация за груповите процеси, свързани с  феномените на "конформизма", "подчинението","груповото мислене" и "поляризацията". Обхванати са темите за масовото поведение и масовите комуникации.

Курсът представя основни теми от областта на юридическата психология. Предназначен е да запознае студентите с една специфична област на приложната психология, която има особено практическо и социално значение. Разгледани са основни въпроси, свързани с психологическата същност на криминалното поведение, както и на престъпността като социален феномен.

Курсът е структуриран в три части. В първата част курсът се изясняват теоретичните проблеми на дефинирането на лидерството, редица свързани и допълващи понятия, ролята на елитите за излъчването и дейността на лидерите. Разглежда се историческата еволюция в политическото лидерство, както и характерната съвременна културна и институционална среда на лидерството.

Във втората част на курса вниманието се насочва към анализ на редица типове и стилове лидерство. Изследват се случаи на решително влияние на политическото лидерство за преодоляване на кризи и извършване на реформи. Основно място е отделено на състоянието на лидерството в посткомунистическите преходи и неговото отражение върху хода на  процесите на демократизация.

Третата част на курса е посветена на практически проблеми на изследването и оценката на политическото лидерство. Разглеждат се основните методи и техники на лидерско мислене и въздействие, както и начините за формиране на съответните умения. Изясняват се изискванията към изграждане и управление на отношенията в най-близката среда (екипа) на политическия лидер.

Курсът има за цел да запознае студентите с основните политически идеи и техните автори от Античността до епохата на Френската революция. Идеите на отделните автори се разглеждат в контекста на политическите реалности, светогледните и философски нагласи на съответната епоха, както и в контекста на развитието на политическата мисъл през различните епохи. Курсът съдържа два основни раздела: Политическите идеи през Античността и Средновековието и Политическите идеи през Новото време и епохата на Просвещението.

Целта на курса е да запознае студентите с основните понятия, теоретични направления и методи при изследване на населението. Курсът ще ги направи способни за анализ на демографски данни, извлечени от националната статистика на България и на други държави, също - от международни източници като Евростат, Международната здравна организация (WHO), Отдела за населението към ООН и др. Ще могат да различават двата вида данни за населението: т. нар. "моментни данни" (stock data)  и периодни данни - за "периодни съвкупности" (flow data), както и основните елементи на демография процес - естествено и миграционно движение на населението. Ще могат да изчисляват и анализират основни демографски показатели, включително таблици за смъртност, демографски коефициенти, показатели за динамика и др. Ще получат компетентност за разпознаване и анализиране на демографската ситуация и тенденциите в областта на населението и семейството в отделни страни и региони на Европа и в света.

Въведение към методите: регресионен анализ, корелационен анализ и дисперсионен анализ.

Курсът запознава студентите с основни понятия в статистиката: статистическа съвкупнсокт, единица на съвкупността, признак, разпределение. Дадени са дефиниции, обяснения и примери. 

Чрез обучението по „Електронна търговия” се изграждат теоретични познания за основните методи и средства за търговия в Интернет. По време на практическите занятия студентите придобиват компетенции за прилагане на информационните системи и технологии при сключване на цифрови сделки.

Този курс съдържа материалите необходими за провеждане на упражненията по Икономически теории

Целта на курса е да запознае бъдещите икономисти със съвременните постижения на приложната информатика и модерните софтуерни приложения за автоматизация и управление на бизнес процеси. В края на обучението студентите трябва да могат да прилагат получените знания и практически умения за събиране, съхраняване, обработка и анализ на икономическа информация. Всеки студент трябва да може самостоятелно да формулира и решава задачи посредством включените в курса програмни продукти

Свитъкът със задания за семинарни занятия по „Макроикономика“ е предназначен за докторантите и студентите, изучаващи дисциплината „Макроикономика“. Целта на включените задания за аудиторна и самостоятелна заетост е запознаване с основните теоретични постулати в макроикономиката в краткосрочен период. Включени са пет базисни теми, които по систематизиран начин целят практическо тестване и интерпретиране на ключови теоретични предпоставки, изводи и зависимости в макроикономиката. Всяка тема включва кратко представяне на известен икономист, работил по съответната тематика, и представя литературните източници, които е необходимо да бъдат проучени преди решаване на конкретните казуси и задачи. Допълването на теоретични текстове и дефинирането на основни понятия от макроикономиката цели не само тестване на знанията ви по макроикономика, но и предоставя насоки за тяхното усъвършенстване и надграждане. Тестовите въпроси и практическите задачи, които се засягат във всяка от темите, се разглеждат в рамките на семинарните занятия. Самостоятелната работа се оценява и участва при формирането на крайния резултат на всеки от студентите по дисциплината. В края на свитъка със семинарни занятия са дадени и примерни тестове, които ще подпомогнат подготовката на докторантите и студентите.

Курсът предоставя необходимите ресурси за подготовка и
провеждане на упражнения по Маркетинг

Свитъкът със задания за семинарни занятия по „Макроикономика, второ ниво“ е
предназначен за докторантите и студентите, изучаващи икономика. Целта на включените задания за аудиторна и самостоятелна заетост е надграждане на знанията по макроикономика от основния курс и развиване на умения за анализиране на икономически процеси. Включени са пет базисни теми, които по систематизиран начин целят практическо тестване и
интерпретиране на ключови теоретични предпоставки, изводи и зависимости в
макроикономиката. Всяка тема включва кратко представяне на известен икономист,
работил в съответната тематика, представя литературните източници, които е
необходимо да бъдат проучени преди решаване на конкретните казуси и задачи и
прави преглед на свързани основни теоретични тези. Тестовите въпроси и въпросите
за дискусия се разглеждат в рамките на аудиторните занятия с редовните
студенти, а за задочните студенти са обект на самостоятелна работа.
Практическите задачи, които се засягат във всяка една от темите, се разглеждат
в рамките на семинарните занятия. Самостоятелната работа се оценява и формира
крайния резултат на докторантите и студентите по дисциплината.

Дисциплината „Приложен икономически анализ в софтуерна среда” цели изграждане на практически умения на докторантите и студентите за анализиране на икономически данни. По време на курса те се запознават с характеристиките на системата на националните сметки, аналитичното представяне на платежния баланс, обхвата на публичния сектор и консолидираните парични отчети. Целта на дисциплината е въз основа на данни за състоянието на българската икономика за конкретен период да се изчислят макроикономически показатели по сектори на националната икономика (реален, външен, публичен и паричен), за което се използват възможностите на Microsoft Excel. Впоследствие самостоятелно изчислените показатели се анализират с оглед очертаване на икономически тенденции и проследяване на динамиката на икономическите показатели. При анализа на макроикономическата ситуация в страната е необходимо да се акцентира върху идентифициране на основните макроикономически дисбаланси и задачи пред икономическата политика. Докторантите и студентите, завършили успешно курса по „Приложен икономически анализ в софтуерна среда“, ще познават статистическите източници за макроикономически данни, характеристиките на отделните макроикономически показатели по сектори на националната икономика, както и възможностите на софтуерните продукти за анализиране на  макроикономическата динамика. В резултат на придобитите знания и умения по време на курса ще могат да анализират икономически данни посредством софтуерни продукти и да обосновават решения, изводи и препоръки за провеждането на макроикономическа политика.

Курсът предоставя необходимите ресурси за подготовка и провеждане на упражнения по Икономически теории

В електронния курс МАТЕМАТИКА са разгледани елементи от линейната алгебра, аналитичната геометрия, диференциалното и интегрално смятане и тяхното приложение в икономиката.

Курсът е предназначен за студенти, обучаващи се по магистърски програми на Факултета по икономически и социални науки, които в бакалаварската си степен не са изучавали математика.

Целта на курса е да провери придобитите знания по физика.

Курсът «Оптоелектроника» съдържа основна информация за началното, съвременното и бъдещо развитие на физическата оптоелектроника. Създава основни умения за ползване на терминологията, принципите и целите на ползването на оптоелектронни компоненти, системи и схеми. Разглеждат се последователно природата и разпространнението на светлината, генерацията и усилването на светлината, модулация на параметрите на светлината и детекция на светлината. Завършилите курса придобиват компетенции да ползват възможностите на оптоелектрониката за реализацията на конкретни конструктивни и схемни решения с оптоелектронни елементи и устройства

Курсът е разделен тематично на две части.

В първата част са представени основни физични понятия, величини, закони и експериментални факти на класическата механика на идеални и реални тела. Разглеждат се модули предимно от кинематика, динамика, които подпомагат усвояването на следващите курсове от Oбща физика. Специално внимание е отделено на разделите „Механика на твърдо тяло“ и „Трептения и вълни”.

Във втората част на курса са изложени основните величини и закони от молекулната физика и класическата термодинамика. С помощта на двата взаимно допълващи се подхода (термодинамичния и молекулно-кинетичния) се изучава най-простата термодинамична система - идеален газ. Разглеждат се и основни въпроси на статистическата физика. Специално внимание се обръща на термодинамичните принципи и превръщането на енергията в топлина.

Курсът е разделен тематично на две части.

В първата част се дават основни знания за електромагнитните взаимодействия в природата. Разглеждат се основните понятия и закони на електростатиката, електрично поле в различни среди, постоянен електричен ток в различни среди, магнитно поле във вакуум, уравнения на Максуел и електромагнитни вълни. При изграждането на курса се използуват входящи връзки от математиката, молекулната физика и механиката. Необходимите допълнителни математични знания се дават паралелно с физическия материал.

Във втората част на курса се дават базисни знания на студентите по фотометрия, вълнова и геометрична оптика. По-конкретно тук се разглеждат въпроси от основите на електромагнитната теория за светлината, основите на фотометрията, интерференция на светлината (двулъчева и многолъчева), дифракция на светлината (френелова, фраунхоферова, дифракционна решетка) и поляризация на светлината (в т.ч. при преминаване на светлината през анизотропни среди, изкуствена анизотропия и въртене на равнината на поляризация), както и основни понятия и закономерности на геометричната оптика. 

Курсът запознава студентите с основите на кристалофизиката, която е основен дял от физиката на кондензираната материя.

Кристалофизиката изследва закономерностите на физичните явления в кристалите (вече познати от курса по Обща физика), като ги свързва с вътрешната симетрия на кристалите и тяхната дискретна атомна структура.

В курса се разглеждат въпроси от основите на геометричната кристалография: структура на кристалите и пространствена решетка; точкови и пространствени групи на симетрия; дефекти в реалните кристали.

Особено внимание се отделя на анизотропията  на физичните свойства на кристалите, като следствие от дисиметрията на кристалните структури. Анализира се диаграмата на взаимодействие на топлинните,  електричните и механичните явления в кристалите.

Целта на курса по Квантова механика е да запознае студентите от бакалавърската степен на физичните специалности с идеите и принципите на Квантовата механика (нерелативистична и релативистична), както и с решаването на някои основни задачи на нерелативистичната Квантова механика.

В изложението, навсякъде където е уместно, е обоснована необходимостта от построяване на квантова теория и е показано как в отделни частни случаи тази теория преминава в класическа.

След изучаването на курса, се очаква студентите да придобият  навици за качествена оценка на физичните явления в микросвета.

Курсът е базова дисциплина за физическите специалности, която въвежда основните понятия от статистиката и техните приложения във физиката.

Курсът удовлетворява необходимостта студентите да имат теоретически и най-вече практически познания по обработка на числените резултати от експериментални измервания, правилна интерпретация и планиране на експеримента като цяло.

Насочеността на курса е практическа и с повече примери от конкретни реални физически експерименти. Целта е студентите да се научат да използват съвременни средства за обработка на експериментални данни. В тази връзка те ще бъдат запознати с възможностите на MS Excel за статистическа обработка на данни.

Разработените тестове по дисциплината „Екологична химия и опазване на околната среда“ имат за цел да спомогнат за подготовката и самоконтрола на студентите. Използваната програмна система дава възможност за дистанционен контакт и контрол на студентите от техните преподаватели по дисциплината и постепенно преминаване към дистанционна форма на обучение и изпит. Разработените тестове също могат да се използват за предварителна самоподготовка и контрол във връзка с провеждането на практическите занятия със студентите.

  • Лабораторните упражнения по дисциплината "Химия на лекарствените вещества" са построени в последователност на лекционния материал с цел подпомагане на неговото усвояване. Те обхващат синтез, изолиране и идентификация на лекарствени вещества. В практическите упражнения студентите придобиват практически умения и навици за работа в химична лаборатория. След завършване на курса студентите ще могат самостоятелно да синтезират, изолират и идентифицират химични съединения с биологична активност.

  Целта на курса по Органична химия е да даде познания за основните класове органични съединения, за тяхната реакционна способност и възможности за получаване.

  Лабораторните упражнения по дисциплината имат за цел изграждането на навици за творческо приложение на знанията и умения за лабораторна работа в областта на органичната химия.

Курсът е част от дисциплината Основи на химията и е предназначен за студенти от специалност Инженерна физика.

orgchem

Целта на курса по аналитична химия - І част е студентите да се запознаят с теоретичните основи, задачите, обектите и методите на класическия химичен анализ. Студентите ще придобият теоретични познания относно контролираното въздействие върху равновесни системи и ще могат да изчисляват равновесни концентрации в идеални и реални системи, както и да оценяват и коригират приноса на пречещи компоненти от матрицата на пробата върху основния химичен процес, на който се основава анализа. В лекционния курс са разгледани четири типа равновесия в разтвор за киселинно-основни, комплексообразувателни, окислително–редукционни и утаечни реакции.  Придобитите знания ще позволят на обучаемите да оказват контролирано въздействие върху степента и посоката на химичните взаимодействия, използвани в класическите методи за  качествен и количествен химичен анализ. Получените знания са необходимата основа за усвояване на материала по Аналитична химия ІІ част, Инструментални методи за анализ – I и ІІ част, Метрология и статистика в химията и останалите химични дисциплини.

Курсът “Биоорганична химия” има за цел да задълбочи знанията на студентите за основните природни и биологично-активни органични съединения. В курса се разглеждат основните типове съединения в живите организми: аминокиселини, протеини, ензими, полизахариди, липиди, нуклеинови киселини, витамини. Обърнато е внимание на химичните свойства на изучаваните съединения както и на методи за техния синтез.

Курсът по Химия на наркотичните вещества включва задълбочено разглеждане на теоретичните основи, както и новите насоки и методи в структурата, стереохимията и анализа на наркотични вещества. Особено внимание се обръща на връзката между структура и биологична активност, фармакокинетиката и фармакодинамиката на различните групи наркотични вещества.метадон

   Курсът по Химия на ЛВ включва задълбочено разглеждане на теоретичните основи, както и новите насоки и методи в синтеза на лекарствени вещества. Особено внимание се обръща на връзката между структура и биологична активност при дизайна на нови лекарства и други биологично-активни вещества.

   Основно място е отделено на принципите и подходите при синтеза и приложението на различни съединения, използвани като лекарствени вещества. В курса се разглежда и механизма на лекарствено действие, както и принципите на фармакокинетиката и фармакодинамиката.

   Упражненията имат за цел да дадат знания и опит за решаване на практически въпроси от синтеза и частично анализа на различни групи лекарствени вещества. За целта студентите изучават различните методи за синтез на лекарствените вещества по групи.

Курсът по „Съвременни аспекти на селекционната генетика” има за цел да запознае студентите с основните положения относно: задачите и методите, които се прилагат в селекцията на растенията и животните, значението на сорта и породата за производството и основните центрове на произход на културните растения и доместикация на животните. Ще се запознаят с практическите методи на отбор при растенията в зависимост от начина им на размножаване; отбора и подбора при животните, генетичните последици от инбридинга и линейното кръстосване и с видовете хибридизация и приложението на хетерозисната селекция.

В курса по “Биологични основи на поведението и генетика” се разкриват общите закономерности на наследствеността и изменчивостта, характера на материалните носители и механизмите, по които се реализират генетичните явления. Разгледани са биологичните основи на поведението като е обърнато съществено внимание на генетиката на поведението. Отделено е необходимото време за изучаване на основните раздели на генетиката – хибридологичен анализ; цитогенетика; мутационна генетика; генетика на индивидуалното развитие. Отделните теми са съобразени със спецификата на професионална реализация на студентите по психология. В курса се разглеждат още принципните постановки на практическото приложение и постиженията на съвременната генетика в областта на генетиката на човека, медицината и поведенческата генетика (психогенетика). Като специфични казуси се разглеждат теми, засягащи генетичната обусловеност на сложни поведенчески характеристики и явления като двигателни способности, темперамент и интелект, умствена изостаналост, аутизъм, шизофрения и психически разстройства, хомосексуалност и транссексуалност, някои зависимости, изява на импулсивност, хиперактивност и престъпни наклонности и др. Разглежда се връзката между патология и надаленост. Получените знания дават възможност на студентите да се реализират по-пълно като специалисти по психология, познаващи факторите и причините, предизвикващи наследствени и ненаследствени изменения у човека.

Генетиката на поведението като една от областите на генетиката изучава онези прояви при животните и човека, в осъществяването на които участват мозъкът и нервната система. Генетиката на поведението включва всички нива на изследване – от молекулярно и невронно до психологическо. Тя изучава наследствеността, прилагайки разнообразни методи и използвайки различни модели.

Първият ресурс на дисциплината е разработен в 6 мултимедийни модула, както следва: Генетика на поведението (психогенетика) – предмет, история на възникване, основни етапи в развитието; Основни методи на изследване в генетиката на поведението; Генетика на поведението – реакции, стимули, типове поведение; Генетика на поведението при насекоми; Генетика на поведението при риби и земноводни; Генетика на поведението при птици и бозайници.

Вторият ресурс е разработен в осем мултимедийни модула и е посветен на значението на генетичните фактори и факторите на средата за развитието на сложни поведенчески комплекси като сензорни и двигателни способности и функционална асиметрия, генетика на умствените разстройства, синдром на Даун, умствена изостаналост, аутистичен синдром, генетично обусловени и екзогенни форми на умствена изостаналост, моногенни и полигенни характеристики - хорея на Хънтингтън, болест на Алцхаймер, кистозна фиброза, импулсивно поведение и хиперактивност, породена от дефицит на внимание.

Курсът по Цитогенетика е предназначен за бакалаври и е избираем. Той има за цел да даде подробни познания относно строежа на митотичните и мейотичните хромозоми; състава, структурата и ролята на синаптонемалния комплекс; строежа и функционалните особености на специални типове хромозоми, а също така и методите на изследване в различните нива на кариологията. Обръща се необходимото внимание на молекулната кариология.

В курса по Зоология на гръбначните студентите получават основни знания за произхода, еволюцията, систематиката и сравнителната анатомия на гръбначните животни. Отделните класове са разгледани в сходен план. Изясняват се морфологичните и екологични предпоставки за появата на първите представители на отделните класове. Посочват се характерните морфологични изменения, придобити в резултат на еволюционните промени. Разглежда се систематичната структура на класа, като се избягват подробностите в систематиката. Същите са обект на практическите занятия. Прави се екологичен преглед на всеки клас и се разглеждат характерните изменения по класове в еволюционен аспект. Това допълва зоологичните знания на студентите и улеснява тяхната работа по редица други биологични дисциплини. 

„Генетика на човека с основи на медико-генетична консултация" е дисциплина посветена на наследствеността при човека в норма и патология. Тя изучава в широк аспект значението на наследствеността и средата за фенотипната изява на признаците, както и въпроси, свързани с генетичната еволюция на човека. Дисциплината „Генетика на човека с основи на медико-генетична консултация“ е научна база за разбирането на медицинската генетика и е тясно свързана със социалната биология. Тя дава основна теоретична и добра практическа подготовка на студентите, които имат изявени интереси в областта на генетиката като цяло, антропологията и медицинската генетика. Настоящият формат е разработен в 2 ресурса с теоретични и практически модула и съдържа кратко практическо пособие с въпроси и отговори, подходящо за самоподготовка и самооценка.